ارسال کالا باتوجه به حجم کالا در مشهد با پیک موتوری یا ماشین ارسال میشود

در بقیه شهر ها با پست یا باربری ارسال میشود