شرکت لوله و اتصالات البرز در سال 1354 در شهرک صنعتی البرز قزوین تاسیس و درسال 1356 به بهره برداری رسید. این شرکت فعالیت خود را در زمینه محصولات پلیمری آغاز نمود و در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان صنایع PVC UPVC و روشنایی در کشور مشغول به فعالیت می باشد.گــروه صــنعتی البــرز در ســال 1354 در شــهرك صــنعتی البــرز قـزوین تاسـیس و درســال 1356 بــه بهــره بــرداري رســید. ایــن شـرکت فعالیــت خــود را در زمینـه محصــولات پلیمـري آغــاز نمــوده و حالا پـس از حدود پنجاه سال فعالیــت تولیـدي در حـــال حاضـــر بـــه عنـــوان یکـــی از بزرگتـــرین و معتبرتـــرین تولیدکننـــدگان صـــنایع PVC بـــا بـــیش از 80 نماینـــدگی رســـمی در کشور مشغول به فعالیت می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.