نمایش 1–12 از 31 نتیجه

 کلید گردان کنترل دستی استارتی چپگرد-راستگرد کاوه مدل 1630

204,000 تومان

✔️ کلید گردان کنترل دستی استارتی چپگرد-راستگرد کاوه مدل 1630 ، سرعت موتور را به صورت لحظه ای کنترل کرده که در دو جهت قابل اعمال تغییرات وضعیت کلید می باشد .

کلید گردان 16CM012 یک پل دو حالته با صفر کاوه

137,000 تومان
کلید گردان 16CM012 یک پل دو حالته با صفر کاوه : این کلید دارای وضعیت های صفر ، یک و دو می باشد . که با زاویه ای 60 درجه از یکدیگر قرار دارند .

کلید گردان 16CM013 یک پل سه حالته با صفر کاوه

174,000 تومان
کلید گردان 16CM013 یک پل سه حالته با صفر کاوه ، دارای حالت های صفر ، یک ، دو و سه است . چرخش کلید نیز با زاویه 60 درجه بر روی حالت های کلید انجام می شود.

کلید گردان 16CM014 یک پل چهار حالته با صفر کاوه

215,000 تومان
کلید گردان 16CM014 یک پل چهار حالته با صفر کاوه ، دارای حالت های صفر و یک ، دو ، سه و چهار است . چرخش کلید نیز با زاویه 60 درجه بر روی حالت های کلید انجام می شود.

کلید گردان 16CM015 یک پل پنج حالته با صفر کاوه

239,000 تومان
کلید گردان 16CM015 یک پل پنج حالته با صفر کاوه ، دارای حالت های صفر ، یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج است.چرخش کلید با زاویه ای 60 درجه روی حالت های کلید انجام می شود.

کلید گردان 16CM016 یک پل شش حالته با صفر کاوه

251,000 تومان
کلید گردان 16CM016 یک پل شش حالته با صفر کاوه ، دارای حالت هایی از صفر تا شش می باشد . چرخش کلید نیز با زاویه ای 45 درجه روی حالت های کلید انجام می شود .

کلید گردان 16CM017 یک پل هفت حالته با صفر کاوه

335,000 تومان
کلید گردان 16CM017 یک پل هفت حالته با صفر کاوه ، دارای حالت هایی از صفر تا هفت می باشد . چرخش کلید نیز با زاویه ای 45 درجه روی حالت های کلید انجام می شود .

کلید گردان 16CM12 یک پل دو حالته بدون صفر کاوه

137,000 تومان
کلید گردان 16CM12 یک پل دو حالته بدون صفر کاوه : این کلید دارای وضعیت های یک و دو می باشد . چرخش کلید نیز با زاویه 60 درجه بر روی حالت های کلید انجام می شود.

کلید گردان 16CM13 یک پل سه حالته بدون صفر کاوه

174,000 تومان
کلید گردان 16CM13 یک پل سه حالته بدون صفر کاوه : این کلید دارای حالت های یک ، دو و سه است . چرخش کلید نیز با زاویه 60 درجه بر روی حالت های کلید انجام می شود.

کلید گردان 16CM14 یک پل چهار حالته بدون صفر کاوه

187,000 تومان
کلید گردان 16CM013 یک پل سه حالته با صفر کاوه ، دارای حالت های یک ، دو ، سه و چهار است . چرخش کلید نیز با زاویه 60 درجه بر روی حالت های کلید انجام می شود.

کلید گردان 16CM15 یک پل پنج حالته بدون صفر کاوه

232,000 تومان
کلید گردان 16CM15 یک پل پنج حالته بدون صفر کاوه ، دارای حالت های یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج است.چرخش کلید با زاویه ای 45 درجه روی حالت های کلید انجام می شود.

کلید گردان 16CM16 یک پل شش حالته بدون صفر کاوه

251,000 تومان
کلید گردان 16CM16 یک پل شش حالته بدون صفر کاوه ، دارای حالت های یک تا شش می باشد . چرخش کلید نیز با زاویه ای 60 درجه روی حالت های کلید انجام می شود .