نمایش 1–12 از 27 نتیجه

کلید گردان 2503/3L کاوه با دسته قفل شو کاوه

153,000 تومان

کلید گردان 2503/3L کاوه با دسته قفل شو کاوه : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان 25CM012 یک پل دو حالته با صفر کاوه

183,000 تومان
کلید گردان 25CM012 یک پل دو حالته با صفر کاوه : این کلید دارای وضعیت های صفر ، یک و دو می باشد . که با زاویه ای 60 درجه از یکدیگر قرار دارند .

کلید گردان 25CM013 یک پل سه حالته با صفر کاوه

205,000 تومان
کلید گردان 25CM013 یک پل سه حالته با صفر کاوه ، دارای حالت های صفر ، یک ، دو و سه است . چرخش کلید نیز با زاویه 60 درجه بر روی حالت های کلید انجام می شود .

کلید گردان 25CM014 یک پل چهار حالته با صفر کاوه

257,000 تومان
کلید گردان 25CM014 یک پل چهار حالته با صفر کاوه ، دارای حالت های صفر و یک ، دو ، سه و چهار است . چرخش کلید نیز با زاویه 60 درجه بر روی حالت های کلید انجام می شود.

کلید گردان 25CM015 یک پل پنج حالته با صفر کاوه

279,000 تومان
کلید گردان 25CM015 یک پل پنج حالته با صفر کاوه ، دارای حالت های صفر ، یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج است.چرخش کلید با زاویه ای 60 درجه روی حالت های کلید انجام می شود.

کلید گردان 25CM016 یک پل شش حالته با صفر کاوه

312,000 تومان
کلید گردان 25CM016 یک پل شش حالته با صفر کاوه ، دارای حالت هایی از صفر تا شش می باشد . چرخش کلید نیز با زاویه ای 45 درجه روی حالت های کلید انجام می شود .

کلید گردان 25CM017 یک پل هفت حالته با صفر کاوه

337,000 تومان
کلید گردان 25CM017 یک پل هفت حالته با صفر کاوه ، دارای حالت هایی از صفر تا هفت می باشد . چرخش کلید نیز با زاویه ای 45 درجه روی حالت های کلید انجام می شود .

کلید گردان 25CM12 یک پل دو حالته بدون صفر کاوه

183,000 تومان
کلید گردان 25CM12 یک پل دو حالته بدون صفر کاوه : این کلید دارای وضعیت های یک و دو می باشد . چرخش کلید نیز با زاویه 60 درجه بر روی حالت های کلید انجام می شود.

کلید گردان 25CM13 یک پل سه حالته بدون صفر کاوه

205,000 تومان در دسترس است. در آینده
کلید گردان 25CM13 یک پل سه حالته بدون صفر کاوه : این کلید دارای حالت های یک ، دو و سه است . چرخش کلید نیز با زاویه 60 درجه بر روی حالت های کلید انجام می شود.

کلید گردان 25CM14 یک پل چهار حالته بدون صفر کاوه

230,000 تومان در دسترس است. در آینده
کلید گردان 25CM14 یک پل سه حالته با صفر کاوه ، دارای حالت های یک ، دو ، سه و چهار است . چرخش کلید نیز با زاویه 60 درجه بر روی حالت های کلید انجام می شود.

کلید گردان 25CM15 یک پل پنج حالته بدون صفر کاوه

279,000 تومان
کلید گردان 25CM15 یک پل پنج حالته بدون صفر کاوه ، دارای حالت های یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج است.چرخش کلید با زاویه ای 45 درجه روی حالت های کلید انجام می شود.

کلید گردان 25CM16 یک پل شش حالته بدون صفر کاوه

312,000 تومان در دسترس است. در آینده
کلید گردان 25CM16 یک پل شش حالته بدون صفر کاوه ، دارای حالت های یک تا شش می باشد . چرخش کلید نیز با زاویه ای 60 درجه روی حالت های کلید انجام می شود .