نمایش دادن همه 12 نتیجه

رله بیمتال 1 تا 1.6 آمپر کاوه

280,000 تومان
رله بیمتال 1 تا 1.6 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 1.6 تا 2.5 آمپر کاوه

280,000 تومان
رله بیمتال 1.6 تا 2.5 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 12 تا 18 آمپر کاوه

297,000 تومان
رله بیمتال 12 تا 18 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 2.5 تا 4 آمپر کاوه

280,000 تومان
رله بیمتال 2.5 تا 4 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 30 تا 40 آمپر کاوه

484,000 تومان
رله بیمتال 30 تا 40 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 37 تا 50 آمپر کاوه

484,000 تومان
رله بیمتال 37 تا 50 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 4 تا 6 آمپر کاوه

280,000 تومان
رله بیمتال 4 تا 6 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 48 تا 65 آمپر کاوه

484,000 تومان
رله بیمتال 48 تا 65 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 5.5 تا 8 آمپر کاوه

297,000 تومان
رله بیمتال 5.5 تا 8 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 55 تا 70 آمپر کاوه

714,000 تومان
رله بیمتال 55 تا 70 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 7 تا 10 آمپر کاوه

297,000 تومان
رله بیمتال 7 تا 10 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 9 تا 13 آمپر کاوه

297,000 تومان
رله بیمتال 9 تا 13 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.