نمایش دادن همه 7 نتیجه

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 100 آمپر کاوه مدل 10004 بزرگ

1,879,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 100 آمپر کاوه مدل 10004 بزرگ : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 100 آمپر کاوه مدل 10004 کوچک

1,296,000 تومان در دسترس است. at a future date

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 100 آمپر کاوه مدل 10004 کوچک : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1604

185,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1604 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2504

263,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2504 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4004

325,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4004 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5004

389,000 تومان در دسترس است. at a future date

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5004 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6304

682,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6304 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.