نمایش دادن همه 10 نتیجه

کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 1 تا 1.6 آمپر

396,000 تومان
کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 1 تا 1.6 آمپر کلید محافظ موتور الکتروکاوه مدل 1 تا 1.6 آمپر قابل تنظیم جهت

کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 1.6 تا 2.5 آمپر

396,000 تومان
کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 1.6 تا 2.5 آمپر کلید محافظ موتور الکتروکاوه مدل 1.6 تا 2.5 آمپر قابل تنظیم جهت

کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 13 تا 18 آمپر

396,000 تومان
کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 13 تا 18 آمپر کلید محافظ موتور الکتروکاوه 13 تا 18 آمپر قابل تنظیم جهت قطع

کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 17 تا 23 آمپر

396,000 تومان
کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 17 تا 23 آمپر کلید محافظ موتور الکتروکاوه 17 تا 23 آمپر قابل تنظیم جهت قطع

کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 2.5 تا 4 آمپر

396,000 تومان
کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 2.5 تا 4 آمپر کلید محافظ موتور الکتروکاوه 2.5 تا 4 آمپر قابل تنظیم جهت قطع

کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 20 تا 25 آمپر

396,000 تومان
کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 20 تا 25 آمپر کلید محافظ موتور الکتروکاوه 20 تا 25 آمپر قابل تنظیم جهت قطع

کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 24 تا 32 آمپر

396,000 تومان
کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 24 تا 32 آمپر کلید محافظ موتور الکتروکاوه 24 تا 32 آمپر قابل تنظیم جهت قطع

کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 4 تا 6.3 آمپر

396,000 تومان
کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 4 تا 6.3 آمپر کلید محافظ موتور الکتروکاوه 4 تا 6.3 آمپر قابل تنظیم جهت قطع

کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 6 تا 10 آمپر

396,000 تومان
کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 6 تا 10 آمپر کلید محافظ موتور الکتروکاوه 6 تا 10 آمپر قابل تنظیم جهت قطع

کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 9 تا 14 آمپر

396,000 تومان
کلید حرارتی الکتروکاوه مدل 9 تا 14 آمپر کلید محافظ موتور الکتروکاوه 9 تا 14 آمپر قابل تنظیم جهت قطع