نمایش 1–12 از 20 نتیجه

کلید گردان تکفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1601

55,000 تومان

کلید گردان تکفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1601 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان تکفاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2501

73,000 تومان

کلید گردان تکفاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2501 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان تکفاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4001

98,000 تومان

کلید گردان تکفاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4001 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان تکفاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5001

114,000 تومان در دسترس است. در آینده

کلید گردان تکفاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5001 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان تکفاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6301

194,000 تومان

کلید گردان تکفاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6301 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان دوفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1602

68,000 تومان

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1602 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان دوفاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2502

92,000 تومان

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2502 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان دوفاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4002

121,000 تومان

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4002 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان دوفاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5002

133,000 تومان در دسترس است. در آینده

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5002 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان دوفاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6302

241,000 تومان در دسترس است. در آینده

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6302 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1604

101,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1604 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2504

135,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2504 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.