نمایش دادن همه 7 نتیجه

کلید گردان چپگرد-راستگرد تکفاز کاوه مدل 1634

140,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد تکفاز کاوه مدل 1634 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت تکفاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد تکفاز کاوه مدل 2534

243,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد تکفاز کاوه مدل 2534 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت تکفاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 1608

121,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 1608 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 2508

175,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 2508 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 4008

223,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 4008 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 5008

260,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 5008 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 6308

450,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 6308 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .